Vedtægter for Kulturmindeforeningen

Vedtægter for Kulturmindeforeningen Nykøbing Falster


Vedtaget på Kulturmindeforeningens generalforsamling den 9. marts 2022


§ 1 - Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er "Kulturmindeforeningen Nykøbing Falster"

Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.


§ 2 - Formål

Foreningens formål er:

 • At værne om gamle bygninger, bybilleder og lignende af kulturel værdi,
 • At vække almen interesse for bygningshistorie og kulturmiljøer og udbrede kendskab dertil,
 • At arrangere foredrag af historisk interesse samt rejser og udflugter til historiske steder,
 • At igangsætte aktiviteter, der efter bestyrelsens skøn kan have bevaringsmæssig og histo-risk interesse.


Foreningen vil gennem kontakt til Guldborgsund Kommune og andre relevante organisationer holde sig orienteret om planer, som berører bebyggelse og bygningsmiljø med henblik på at blive inddra-get i forberedende overvejelser og i udformningen af projekter.


§ 3 - Medlemmer
Enhver kan blive medlem af foreningen mod betaling af et kontingent.


§ 4 - Kontingent

Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen for det følgende regnskabsår/kalenderår. Bestyrelsen udarbejder forslag til kontingent.


Kontingent betales ved indmeldelsen.


Kontingentperioden følger regnskabsåret uanset tidspunktet for indmeldelse.


Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem.


§ 5 - Regnskab og revision

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

 

Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

 

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

 

§ 6 - Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 7 og højst 10 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer.

 

Et bestyrelsesmedlem vælges for en 2-årig periode.

 

Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder i løbet af den toårige valgperiode, vil det bestyrelsesmedlem, der indtræder i stedet, blive valgt for den resterende del af valgperioden. Herefter kan vedkommende vælges for to år ad gangen, som andre bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.

 

Bestyrelsen kan delegere beslutningskompetencen til stående udvalg mv.

§ 7 - Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

 

Indkaldelse af generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokale trykte medier og via mail.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt øvrige, der er inviteret af bestyrelsen.

 

Stemmeret har ethvert medlem af foreningen, således at der er en stemme for hvert medlemskab (husstand/firma). Medlemmer, der er i restance med kontingentbetalingen på tidspunktet for generalforsamlingen, har ikke stemmeret.

 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

 

Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 8 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 og maksimum 28 dages varsel, når bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.

 

Indkaldelse sker på samme måde som til ordinær generalforsamling.


§ 9 - Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening.

 

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

§ 10 - Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske med 2/3 flertal af fremmødte medlemmer på en generalforsamling.

 

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§ 11 - Opløsning

Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor det på indkaldelsen tydeligt fremgår som et punkt på dagsordenen. Vedtagelse kræver, at mindst 2/3 af fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for forslaget.

 

Hvis dette ikke er tilfældet indkaldes til afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling tidligst 1 mdr. og senest 2 måneder efter første generalforsamling. Her kræver en endelige vedtagelse også, at 2/3 af fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

 

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue almennyttige foreninger og institutioner i Guldborgsund Kommune, der arbejder med opgaver, der også har været Kulturmindeforeningens formål, men ikke begrænset hertil.

 

Den på tidspunktet for beslutning om foreningens opløsning siddende bestyrelse træffer bestemmelse om, hvilke foreninger og institutioner, den opløste forenings formue skal tilfalde.


 

Vedtægter

Vedtægterne er senest ændret

den 9. marts 2022